DOCUMENT DE POZITIE COMPLEMENTAR I  AL ROMÂNIEI

CAPITOLUL 7 – AGRICULTURA

          Prin acest document de pozitie complementar, partea româna face referire la problemele ridicate în Pozitia Comuna a Uniunii Europene CONF-RO 50/02 si furnizeaza urmatoarele date suplimentare:

SECTORUL SANITAR VETERINAR

Sistemul de control in piata interna

        UE invita România sa furnizeze atât planuri detaliate, cât si implementare practica în acest domeniu, în special în ceea ce priveste urmatoarele aspecte:
- masuri prevazute pentru întarirea controalelor la locul de origine;

Sanatate animala

     Controalele la locul de origine se efectueaza in conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare referitoare la controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animala, aprobata prin Ordinul MAAP nr.580/2002 care transpune Directiva Consiliului 90/425/CEE.

      In privinta sanatatii animale, controalele la locul de origine se realizeaza la nivelul exploatatiilor si la nivelul fermelor de carantina pentru export.

      La nivelul exploatatiilor, statusul de sanatate al animalelor este determinat si supravegheat prin aplicarea Programului actiunilor strategice de supraveghere profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii alimentatiei si padurilor. Pentru anul 2003, Programul este aprobat prin Ordinul MAAP nr.62/2003, care modifica Ordinul MAAP nr. 640/2002.

        Informatii suplimentare privind Programul strategic sunt prezentate la capitolul « Masuri de control a bolilor la animale ».

      Supravegherea starii de sanatate a animalelor prin aplicarea programului mentionat se realizeaza de catre medicii veterinari concesionari, imputerniciti ca autoritati veterinare locale.

         In Romania, isi desfasoara activitatea un numar de 2646 medici veterinari concesionari cu drept de libera practica, care au contract cu Directiile santare veterinare judetene si un numar de 1507 medici veterianari angajati in reteaua veterinara de stat.

         Medicul veterinar concesionar este responsabil, prin contractul de concesiune, pentru efectuarea actiunilor veterinare obligatorii privind supravegherea si prevenirea bolilor la animale (prelevari de probe biologice programate, diagnostice alergice-tuberculinari, etc., vaccinari profilactice).

        Toate aceste activitati sunt inregistrate in documente oficiale detinute de catre medicul concesionar si prezentate periodic medicilor veterinari zonali in vederea verificarii.

          Medicii veterinari zonali reprezinta autoritatea veterinara teritoriala, fiind angajati ai Directiilor sanitare veterinare judetene. Acestia efectueaza inspectii si controale atat asupra activitatii medicilor veterinari concesionari, cat si in exploatatiile de animale de pe raza zonei de activitate. In cadrul sistemului national de inspectii si controale, activitatea de inspectie privind statusul de sanatate a animalelor, efectuata de catre directiile sanitare veterinare este controlata periodic si randomizat de catre autoritatea veterinara centrala reprezentata de Agentia Nationala Sanitara Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii Alimentatiei si Padurilor. 
        In cadrul acestui sistem de inspectii in cascada, pe fluxul de comanda, se intocmesc documente oficiale de control in care sunt inscrise rezultatele inspectiilor, conformitatea realizarii actiunilor de supraveghere si prevenire conform prevederilor legislative in vigoare, deficientele constatate, masurile, responsabilitatile si termenele de remediere, precum si documentele oficiale de constatare si sanctionare a abaterilor constatate, de ordin administrativ sau contraventional. Sanctiunile contraventionale sunt stabilite prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1247/2002 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare.
         Comertul Romaniei cu statele membre cu animale vii, se efectueaza numai din ferme de carantina pentru export autorizate de directiile sanitare veterinare judetene in baza Ordinului MAAP nr. 147/2002, care transpune Directiva Consiliului 91/189/CEE. Directiile sanitare veterinare judetene detin listele oficiale cu fermele de carantina autorizate pentru export, iar Autoritatea veterinara centrala detine registrul oficial al tuturor fermelor de carantina pentru export pe specii, fiecare unitate de acest fel fiind identificata printr-un cod unic la nivel national acordat de Autoritate.
          In fermele de carantina pentru export sunt afluite animale provenite din exploatatii si/sau centre de colectare, cu status de sanatate cunoscut, care indeplinesc conditiile de sanatate prevazute de prevederile comunitare pentru a fi introduse in UE, respectiv libere de boli infectocontagioase cuprinse in listele A si B ale Oficiului International de Epizooti (OIE). Este interzisa introducerea in fermele de carantina a animalelor din exploatatiile care fac obiectul unor restrictii veterinare sau din cele supuse unor programe nationale de eradicare.

        Fermele de carantina pentru export, exploatatiile de animale si centrele de colectare din care provin animalele destinate comertului Romaniei cu statele membre sunt sub supraveghere veterinara permanenta a medicilor veterinari concesionari si a medicilor veterinari zonali de stat.
        Animalele destinate comertului Romaniei cu statele membre sunt supuse unor examene clinice si serologice pentru atestarea starii de sanatate, atat inaintea perioadei de carantina cat si in timpul acesteia, de catre medicii veterinari concesionari si zonali, conform prevederilor Ordinului MAAP nr. 486/2001. Aceste activitati completeaza actiunile de supraveghere efectuate in baza programului strategic mentionat.Inainte de a fi supuse acestor examene, animalele sunt identificate astfel incat sa permita identificarea exploatatiei de origine.In cadrul fermei de carantina animalele sunt grupate in loturi in functie de destinatie. In cazul in care se suspicioneaza aparitia unor imbolnaviri sau nerespectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare, directia sanitara veterinara judeteana efectueaza controale pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunilor, iar in cazul confirmarii aplica masuri corespunzatoare care pot include izolarea exploatatiei, centrului de colectare sau a fermei de carantina precum si suspendarea temporara a activitatii acesteia pana la recapatarea statutului avut initial. In momentul expedierii fiecare lot este insotit de un certificat de sanatate. Certificarea starii de sanatate a acestor animale precum si indemnitatea teritoriului de unde provin acestea se realizeaza de catre medicul veterinar zonal prin emiterea certificatului de sanatate, intocmit conform modelelor stabilite de legislatia comunitara, pe baza situatiei epidemiologice din teritoriul de origine si a buletinelor de analiza eliberate de catre laboratoare de diagnostic autorizate sanitar veterinar. In prezent laboratoarele nationale de referinta de diagnostic sunt in curs de acreditare la nivel national in vederea recunoasterii oficiale de catre autoritatile veterinare din statele membre.

        Prin Ordinul MAAP 580/2002, care a aprobat Norma sanitar veterinara referitoare la controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animala, a fost transpusa Directiva Consiliului. 90/425/CEE . Prevederile acestui ordin au fost implementate integral. Pentru aplicarea corespunzatoare a legislatiei transpuse, Autoritatea Veterinara Centrala (AVC) va realiza, in perioada aprilie-septembrie 2003, programe de instruire a personalului din directiile sanitare veterinare. Instruirea fermierilor, dealerilor, operatorilor si a detinatorilor de animale va fi efectuata de catre directiile sanitare veterinare, pana la sfarsitul anului 2003.  Programul national de instruire va fi aprobat prin Ordin MAAP, in luna martie 2003.


      Sanatate publica

        
In prezent, controalele la origine, in privinta sanatatii publice, se efectueaza in toate unitatile care produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala in baza Programului national de supraveghere, care cuprinde actiunile si masurile obligatorii pentru apararea sanatatii animale si sanatatii publice, aprobat prin Ordinul MAAP 640/2002, modificat prin Ordinul MAAP nr. 62/203.  In vederea luarii masurilor corespunzatoare pentru intarirea controlului la origine, unitatile pot functiona numai daca sunt autorizate de autoritatea veterinara competenta si au personal care asigura supravegherea sanitara veterinara conform Ordinului MAA 103/1998 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind conditiile si procedura de autorizare sanitara veterinara de functionare a unitatilor supuse controlului sanitar veterinar si cu privire la aprobarea efectuarii de activitati de export cu produse de origine animala si alte produse supuse controlului sanitar veterinar si H.G. 573/2002 privind procedura de autorizare a comerciantilor. Conform prevederilor Programului national, supravegherea si controlul acestor unitati se realizeaza prin actiuni de inspectie si recoltari de probe de la animale vii si produse de origine animala.Supravegherea prin inspectie in unitatile de taiere a animalelor si pasarilor, precum si in cele de procesare carne, lapte, vanat, peste se realizeaza de catre medici veterinari oficiali care isi desfasoara activitatea permanent in acestea, fiind angajati si remunerati de catre directiile sanitare veterinare judetene. Frecventa inspectiilor si a recoltarilor de probe este precizata in Ordinul MAAP nr.640/2002 in functie de complexitatea activitatii defasurate luandu-se in considerare gradul de risc raportat la siguranta alimentara. Pentru intarirea controalelor la locul de origine a fost adoptata Ordonanta de Guvern nr.62/2001 privind completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, in baza careia a fost emis Ordinul MAAP nr.400/2001 prin care se conditioneaza functionarea unitatilor de profil de prezenta permanenta a personalului sanitar veterinar in unitatile de taire a animalelor si pasarilor si in cele care prelucreaza, depoziteaza si valorifica produse de origine animala. Controlul la origine in unitatile de taiere a animalelor si de prelucrare a produselor de origine animala se realizeaza in baza prevederilor legislatiei nationale in care au fost transpuse cerintele comunitare pentru:

  • - carne proaspata - Ordinul MAAP nr.401/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete (Directiva Consiliului 64/433/CEE si cu Decizia Comisiei 84/371/CEE)

  • - carne pasare - Ordinul MAAP nr. 402/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate care reglementeaza producerea si comertul cu carne proaspata de pasare (Directiva Consiliului 71/118/CEE)

  • - lapte - Ordinul MAAP nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, laptelui tratat termic si a produselor pe baza de lapte (Directiva Consiliului 92/46/CEE)

  • - peste - Ordinul MAAP nr. 329/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare pentru producerea si comercializarea produselor din pescuit (Directiva Consiliului 91/493/CEE)

  • - oua si produse din oua - Ordinul MAAP nr. 356/2002 pentru aprobarea Norme sanitare veterinare privind conditiile de sanatate si igiena pentru producerea si comercalizarea produselor din oua (Directiva Consiliului 89/437) si Ordinul MAAP pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste conditii specifice de sanatate publica pentru punerea pe piata a anumitor tipuri de oua (Decizia Comisie 94/371/CE), care va fi adoptat in aprilie 2003.

            Prevederile acestor directive sunt implementate in unitatile autorizate pentru export in U.E. (Anexele nr. 1-7).
Pentru unitatile autorizate pentru piata nationala a fost adoptata Hotararea Guvernului Romaniei nr.48/2003 pentru aprobarea Programului national  cadru de restructurare si modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara. Programul cuprinde categoriile de unitati, obiectivele si directiile de actiune, cronograma actiunilor care vor fi intreprinse precum si responsabilitatile autoritatilor si unitatilor implicate in aplicarea acestuia. Medicii veterinari oficiali din unitatile mentionate emit certificate de sanatate pentru produsele de origine animala destinate pietei nationale, precum si pentru cele destinate exportului.

      Ordinul MAAP nr.133/2000 aproba Norma sanitara veterinara cu privire la certificarea animalelor si produselor de origine animala destinate exportului (Directiva Consiliului 96/93/CE).
Prin Ordinul MAAP nr.177/2000 este aprobata metodologia de tiparire, emitere si gestionare a certificatelor de sanatate pentru exportul de animale vii si produse de origine animala. In sensul aplicarii celor doua acte normative, Autoritatea Veterinara Centrala a stabilt modelele de certificate sanitare veterinare pentru export in conformitate cu prevederile directivelor europene, gestioneaza aceasta activitate, acorda numarul de serie al certificatelor de sanatate pentru fiecare categorie de produs si difuzeaza directiilor sanitare veterinare aceste documente. Directiile sanitare veterinare judetene au obligatia tiparirii certificatelor de sanatate cu numarul de serie acordat de Autoritatea Veterinara Centrala si predarii acestora medicilor veterinari oficiali din unitatile aprobate pentru export, spre utilizare.

Medicii veterinari oficiali emit certificate de sanatate pentru export numai pentru loturile de produse conforme cerintelor din directivele europene, care, in baza rezultatului analizelor de laborator, se incadreaza in parametrii stabiliti de reglementarile europene. Atunci cand exista motive pentru suspectarea neindeplinirii conditiilor stabilite, loturile de produse se pun sub sechestru sanitar veterinar si nu fac obiectul exportului si nici comercializarii. Medicul veterinar oficial din unitatile aprobate pentru export in Uniunea Europeana care a emis certificatul de sanatate pentru produse, notifica in aceeasi zi autoritatii veterinare de la punctul de frontiera de intrare in Uniunea Europeana si autoritatii veterinare centrale a statului membru destinatar documentul oficial emis si care insoteste transportul pana la destinatie.In cazul incalcarii legislatiei privind certificarea de sanatate a produselor, autoritatea veterinara ia masuri si sanctioneaza contraventional in conformitate cu H.G.1247/2002.

       Concomitent cu realizarea sistemului informational, Romania va comunica prin sisteme computerizate autoritatii veterinare a statelor membre de de destinatie data de expediere inscrisa in certificatul de sanatate si in documentele de expediere a produselor. Sistemul informational in acest domeniu va fi operational la finele anului 2005. Sursele de finantare vor fi asigurate din fonduri bugetare nationale si prin programe Phare. Pentru aplicarea prevederilor din programul national de supraveghere in domeniul sanatatii publice in unitatile de taiere a animalelor si pasarilor precum si in cele care prelucreaza, transporta si valorifica produse de origine animala, activitatea de inspectie si recoltari de probe, in anul 2002, s-a asigurat de catre un numar de 1251 medici veterinari oficiali care au recoltat un numar de 2.033.219 probe care s-au examinat in laboratoarele veterinare autorizate. Prevederile actelor legislative enumerate in acest capitol sunt armonizate cu Directiva 90/425/CEE, aceasta fiind transpusa si in Norma sanitara veterinara referitoare la controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene, cu unele animale vii si produse de origine animala, aprobata prin ordinul MAAP nr. 607/2002 . Prevederil acestui ordin sunt implementat in totalitate.

  • -masuri prevazute pentru controale pe loc nediscriminatorii în timpul transporturilor si la destinatie;

  • Sanatate animala

    Toate transporturile de animale pe teritoriul Romaniei se efectueaza cu mijloace de transport autorizate sanitar veterinar. Transporturile trebuie insotite de certificat sanitar veterinar de transport, eliberat de medicul veterinar oficial, in care se atesta starea de sanatate a animalelor, precum si examenele de diagnostic la care au fost supuse. In certificatul sanitar veterinar de transport se mentioneaza exploatatia de origine a animalelor, destinatia acestora, ruta de transport si mijlocul cu care sunt transportate. De asemenea, trebuie insotite de bilete de adeverire a proprietatii animalelor, eliberate de Primariile localitatilor, care atesta proprietarul acestora. La imbarcare in mijlocul de transport animalele trebuie asistate de medicul veterinar oficial care a eliberat certificatul sanitar veterinar de transport. Este permisa doar imbarcarea animalelor sanatoase clinic, provenite din exploatatii cu status de sanatate cunoscut in care nu evolueaza boli infectioase ale animalelor. Transportul animalelor care sufera de anumite boli infectioase sau care provin din exploatatii supuse restrictiilor veterinare datorita unor boli se efectueaza doar in conditii speciale, sub supravegherea medicului veterinar oficial, spre unitati de taiere sau spre exploatatii cu acelasi status de sanatate. In cazul evolutiei bolilor din lista A a OIE transportul animalelor vii din exploatatia contaminata este interzis.

    Transportul interjudetean al animalelor se efectueaza dupa notificarea telefonica a acestuia si obtinerea acodului telefonic intre directia sanitara veterinara pe raza careia se afla locul de expediere a animalelor si directia sanitara veterinara pe raza careia se afla locul de destinatie. Notificarea transporturilor interjudetene este transmisa telefonic si inregistrata intr-un registru special si la nivelul Agentiei Nationale Sanitare Veterinare. Acordul telefonic pentru transporturile de animale este dat in functie de situatia epidemiologica a localitatilor de expediere si de destinatie. Pe parcursul transportului sunt efectuate verificari nediscriminatorii de medicii veterinari, impreuna cu organele abilitate ale politiei pentru supravegherea respectarii reglementarilor in vigoare.

    Organele abilitate ale Politiei impreuna cu cele ale administratiei locale si cu medicii veterinari zonali colaboreaza pentru supravegherea transporturilor de animale in caz de suspiciune.

Datorita problemelor de sanatate a porcinelor aparute in judetele in care s-a sistat vaccinarea impotriva pestei porcine clasice, Agentia Nationala Sanitara Veterinara a difuzat in teritoriu o nota de serviciu prin care se dispune inasprirea controalelor la destinatie privind transportul animalelor. In acelasi sens, pentru intarirea supravegherii transportului de porcine, Autoritatea Veterinara Centrala a solicitat sprijinul Ministerului de Interne si Ministerului Administratiei Publice, pentru controlul trasportului de porcine vii.

Controlul respectarii prevederilor legale privind conditiile de transport a animalelor vii se efectueaza periodic de catre medicii veterinari zonali, prin verificarea copiilor certificatelor de transport eliberate de medicii veterianari oficiali de la locul de origine si a certificatelor sanitare veterinare de transport care au insotit animalele la locul de destinatie si a registrelor in care este tinuta evidenta acestor documente.

Evidenta certificatelor sanitar veterinare de transport eliberate medicul veterinar oficial de la locul de expediere este inregistrata in registre speciale de catre acesta. De asemenea,la locul de destinatie a animalelor, medicii veterinari oficiali inregistreaza in registre certificatele cu care au sosit animalele, mentionand numarul certificatului, numarul animalelor, specia si provenienta acestora. Nu sunt admise la locul de destinatie animale neinsotite de documentele oficiale mai sus mentionate. Animalele care intra in exploatatiile cu sistem intensiv de crestere autorizate sanitar veterinar sunt tinute in carnantina profilactica o perioada de 60 de zile in locuri special amenajate, izolate de restul animalelor de ferma. Starea de sanatate a animalelor in perioada de carantina profilactica este supravegheata de medicul veterinar angajat al fermei sau de medicul veterianar concesionar. In perioada carantinei profilactice animalele sunt supuse anumitor examene clinice si serologice care atesta starea lor de sanatate.  In cazul importurilor de animale medicii veterinari de stat la punctele de frontiera efectueaza controlul de identitate si controlul documentelor insotitoare (certificatele de sanatate internationala a animalelor) si starea clinica a animalelor.

Modelul de certificat pentru importul animalelor din tari terte sunt conforme cu prevederile comunitare (Decizia Comisiei nr. 2002/199/CE si Decizia Comisiei nr. 2002/261/CE), care au fost transpuse prin Ordinul MAAP nr. 106/2002 pentru aprobara Normei sanitare veterinare privnd conditile de sanatate si certificarea veterinara pentru importul de ovine si caprine din tari terte.

Modelul de certificat pentru comertul Romaniei cu statele membre cu animale vii sunt in conformitate cu Directiva Consiliului 64/432/CEE transpusa prin Ordinul MAAP nr. 236/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privnd problemele de sanatate anomala ce afecteaza comertul Romaniei cu statele membre, cu anmale din specile bovine si porciene si Directiva Consiliului 91/68/CEE, transpusa prin Ordinul MAAP nr. 66/2002 pentru aprobarea Nomei santare veterinae privind conditiile de sanatate si certificare veterinara pentru comertul Romaniei cu statele membre cu ovine si caprine.

Efectuarea importurilor de animale din tari terte si a comertului cu statele membre se efectueaza dupa obtinerea avizului sanitar veterianar eliberat de directia sanitara veterinara pe raza careia se afla locul de destinatie, in care sunt mentionate: provenieinta animalelor, numarul acestora, destinatia lor, conditiile sanitare veterinare pe care trebuie sa le indeplineasca animalele importate. Eliberarea avizelor sanitare veterianare de import se face la cererea importatorului in fuctie de situatia epidemiologica a tarii de provenienta. La destinatie aceleasi verificari sunt efectuate de catre medicii veterinari zonali, prin documentele insotitoare si starea de sanatate a animalelor introduse in ferme de carantina profilactica. Este obligatorie efectuarea carantinei profilactice a animalelor importate. In cazul suspicionarii unor nereguli privind efectuarea transportului sau a unor boli infectocontagioase, animalele sunt puse sub sechestru si izolate la locul de destinatie, autoritatea veterinara judeteana efectuand controale pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii, in functie de care sunt aplicate masuri care pot include uciderea si distrugerea animalelor.

   Prin ordinul MAAP 580/2002, care a aprobat Norma sanitar veterinara referitoare la controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animala, a fost transpusa Directiva Consiliului. 90/425/CEE. Prevederile acestui ordin au fost implementate integral, inclusiv in privinta controalelor pe loc nediscriminatorii în timpul transporturilor si la destinatie.

Sanatate publica

     Controalele in timpul transportului se efectueaza atunci cand autoritatea veterinara detine informatii care conduc la suspectarea unor nereguli sau acestea sunt efectuate perodic, de rutina.

     Mijloacele de transport destinate transportului produselor de origine animala sunt supuse autorizarii sanitare veterinare de catre autoritatea veterinara competenta. Medicii veterinari oficiali care elibereaza certificatele de sanatate verifica mijloacele de transport inainte de incarcare si admit numai pe cele care indeplinesc conditiile de igiena. Produsele de origine animala destinate importului in Romania, la frontiera se supun controlului documentelor si al identitatii, fiind efectuat de catre medicii veterinari oficiali de la Inspectoratele de politie veterinara de frontiera. Sunt admise la import numai loturile de produse care corespund reglementarilor in vigoare. Toate produsele de origine animala provenite din import se supun obligatoriu controlului veterinar la destinatie in depozite, abatoare, unitati de procesare si alte unitati autorizate sanitar veterinar .

Prin Ordinul MAAP nr.584/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste regulile detaliate de aplicare a Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre ale U.E. pentru animale vii si produse de origine animala referitoare la prelevarea probelor in scopul inspectiilor veterinare la locul de destinatie, au fost transpuse prevederile Deciziei Comisiei nr.94/338/CE.

Controlul la destinatie se efectueaza de catre medicii veterinari oficiali in a caror raza de activitate se afla unitatile beneficiare ale importului. Destinatarii importurilor sunt obligati sa anunte autoritatea veterinara asupra sosirii fiecarui lot de produs pentru care a obtinut in prealabil avizul sanitar veterinar de import in vederea efectuarii verificarii lotului. Medicii veterinari oficiali efectueaza controlul documentelor, controlul identitatii produselor si recolteaza probe pentru examen de laborator. De asemenea, medicii veterinari verifica integritatea ambalajelor, marca de sanatate, etichetele si orice alte elemente de identificare ale produselor.

Concomitent cu recoltarea de probe se recolteaza si contraprobe care se pastreaza la beneficiar pe toata durata de valabilitate a produsului.

Conform Ordinului MAAP nr.234/2001 care stabileste conditiile sanitare veterinare pentru admiterea la import pentru produsele de origine animala, medicul veterinar oficial recolteaza probe pentru examen microbiologic, fizico-chimic, reziduuri biologice, micotoxine, metale grele, radioactivitate la primul transport importat din aceeasi tara si de la acelasi producator.

Atunci cand rezultatul examenului complet de laborator este corespunzator, produsele cu aceeasi origine se supun trimestrial unui examen fizico-chimic si microbiologic si anual unui examen complet de laborator.

Cand examenul de laborator este necorespunzator se supun examenului complet de laborator urmatoarele trei transporturi cu aceeasi origine.

Admiterea in consum a produselor importate nu este conditionata de primirea rezultatelor de laborator, daca acestea sunt insotite de certificate de sanatate eliberate de medicii veterinari oficiali, care atesta salubritatea si conformitatea produselor si daca veterinarul de stat nu constata nereguli referitoare la documentele insotitoare sau unele deficiente de ambalare marcare sau organoleptice cu ocazia expertizarii produselor in depozitul autorizat.

Loturile de produse de origine animala care nu indeplinesc conditiile stabilite atestate prin examen de laborator se retrag din consum pe raspunderea si cheltuiala importatorului, medicul veterinar oficial urmand a decide asupra destinatiei acestora.

Produsele necorespunzatoare se confisca pe teritoriul tarii sau sunt puse la dispozitia importatorului in vederea returnarii la furnizor, dar numai cu acordul autoritatii veterinare centrale a tarii de origine.

Implementarea legislatiei armonizate, este prevazuta a fi realizata gradual, pana la finele anului 2005, astfel:

- pana in anul 2004, consecutiv realizarii sistemului informational veterianar, va fi modificat ordinl MAAP nr. 234/2001 care stabileste conditiile sanitare veterinare pentru admiterea la import a produselor de origine animala.

- in anul 2005, se va elimina conditia de acceptare a importului de produse de origine animala pe baza de aviz sanitar veterinar de import, importurile urmand a se realiza numai in baza documentelor insotitoare cu respectarea reglementarilor referitoare la comertul Romaniei cu Statele Membre de produse de origine animala.

Romania precizeaza ca fondurile necesare pentru informatizarea retelei veterinare, care conditioneaza eliminarea avizelor de import, vor fi asigurate din fonduri bugetare nationale si prin programe Phare.

  • - stabilirea unui registru oficial al dealerilor angajati în comertul cu animale sau produse animaliere intracomunitar;

Comertul cu animale

Exportatorii de animale pot efectua export numai de animale provenite din ferme de carantina pentru export autorizate sanitar veterinar de catre directia sanitara veterinara judeteana. Autorizarea fermelor de carantina se efectueaza in conditiile respectarii prevederilor Ordinului MAAP nr. 147/2002 care transpune Decizia Comisiei nr. 91/189/CE

Fermele de carantina pentru export sunt inregistrate oficial de catre Autoritatea Veterinara Centrala care acorda un cod unic la nivel national. Autoritatea Veterinara Centrala detine un Registru al fermelor pentru export si exportatorilor de animale.

Exploatatiile comerciale de animale sunt autorizate sanitar veterinar de autoritatea sanitara veterinara judeteana conform reglementarilor legislatiei veterinare nationale. Autoritatea Veterinara Centrala detine o lista a tuturor exploatatiilor comerciale de bovine, procine, ovine si caprine, carora li se vor acorda coduri unice la nivel national, pana la sfarsitul anului 2003.

Autoritatea Veterinara Centrala va infiinta o baza de date in care vor fi introduse toate informatiile din lista mentionata mai sus conform Ordinului MAAP nr. 236/2002. Baza de date va fi complet operationala pana la sfarsitul anului 2004. Dealerii angajati in comertul intracomunitar cu animale vor fi inregistrati in aceasta baza de date.

In aceasta baza de date se vor inregistra codul exploatatiei, adresa exploatatiei, detinatorul animalelor, numarul de animale, categoria animalelor etc.

Calendarul de infiintare al bazei de date:

Masuri

Termene

Achizitionarea soft-ului si terminalelor pentru sistemul informatic veterinar integrat

01 01 – 31 03 2003

Infiintarea sistemului informatic veterinar integrat

01 03 – 31 04 2003

Preluarea informatiilor din lista oficiala a exploatatiilor de bovine, porcine, ovine/caprine

01 05 2003 – 31 06 2003

Acordarea codurilor unice la nivel national pentru exploatatii

31 06 – 31 07 2003

Validarea si completarea informatiilor din baza de date

01 08 2003 – 31 12 2004

Comertul cu produse de origine animala

Autoritatea Veterinara Centrala detine un registru oficial in care sunt inscrisi dealerii angajati in comertul cu produse de origine animala. Registrul este intocmit in baza datelor monitorizate si transmise de Inspectoratele de Politie Sanitara Veterinara de Frontiera, Directiile sanitare veterinare judetene si medicii veterinari care efectueaza controlul sanitar veterinar la origine si la destinatie. Directiile sanitare veterinare emitente ale avizului de import sau export notifica la Autoritatea Veterinara Centrala dealerul si natura operatiunii pe care acesta o solicita.

Inscrierea acestor date in registru se efectueaza separat pentru operatiunile de export si separat pentru import si tranzit.

In cazul exportului se precizeaza firma exportatoare, unitatea de producere, natura produsului si cantitatea, tara de destinatie, punctul de frontiera de iesire din tara.

In cazul importului in registru se inscrie tara de origine, firma importatoare, natura produsului si cantitatea.

Ordinul MAA nr.70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare si procedura de avizare importului, exportului si tranzitului cu animale vii, produse si subproduse de origine animala si alte produse si materiale care pot influenta starea de sanatate reglementeaza conditiile pentru derularea operatiunilor pentru import, export, tranzit.

In conformitate cu prevederile actului normativ mentionat, autoritatea veterinara competenta avizeaza importul, exportul si tranzitul de animale vii si produse de origine animala prin emiterea unui aviz sanitar veterinar de import, export, tranzit.

Concomitent cu finalizarea si devenirea operationala a sistemului informational pana in anul 2005, Romania va realiza o baza de date computerizata care va constitui registrul oficial al dealerilor angajati in comertul cu produse de origine animala.

Implementarea legislatiei armonizate, este prevazuta a fi realizata, pana la finele anului 2005, astfel:

- pana in anul 2004, consecutiv realizarii sistemului informational veterianar, va fi modificat ordinl MAAP nr. 234/2001 care stabileste conditiile sanitare veterinare pentru admiterea la import a produselor de origine animala.

- in anul 2005, se va elimina conditia de acceptare a importului de produse de origine animala pe baza de aviz sanitar veterinar de import, importurile urmand a se realiza numai in baza documentelor insotitoare cu respectarea reglementarilor referitoare la comertul Romaniei cu Statele Membre de produse de origine animala.

Odata cu aceasta, se va elimina conditia de acceptare a importului de produse de origine animala pe baza de aviz sanitar veterinar de import, importurile urmand a se realiza numai in baza documentelor insotitoare cu respectarea reglementarilor referitoare la comertul Romaniei cu Statele Membre de produse de origine animala

  • - masuri prevazute pentru asigurarea capacitatii de a salvgarda alte State Membre prin toate masurile considerate necesare, inclusiv capacitatea de a opri comertul cu produse venind din regiuni specifice românesti afectate de boli;

Sanatate animala

Masurile care se aplica pentru asigurarea capacitatii de salvgardare a statelor membre sunt structurate in doua directii, si anume:

- prevenirea riscurilor rezultate din importul animalelor si produselor de origine animala din tari terte,

- prevenirea riscurilor care pot rezulta din comertul cu animale si produse de origine animala provenite din Romania.

Pentru prevenirea riscurilor din importul animalelor vii si produselor de origine animala din tari terte, in Romania sunt aplicate masurile specifice prevazute de legislatia UE care au fost transpuse in legislatia nationala mentionata in CONF-RO 01/02 si Documentul de Informatii suplimentare CONF-RO 46/02, referitoare la:

- instituirea unor restrictii privind importul din tari terte in cazurile in care situatia epidemiologica a unei tari se schimba conform comunicarilor OIE;

- lista tarilor terte si a centrelor aprobate de catre Comunitatea Europeana din care Romania avizeaza importul de material seminal provenit de la porcine, ovine si caprine, importul de ovule si embrioni proveniti de la bovine si porcine,

Modele de certificate de sanatate pentru importul din tari terte a animalelor, produselor de origine animala, materialului seminal, ovulelor si embrionilor sunt conforme cu modelele prevazute de legislatia comunitara,

Pentru prevenirea riscurilor prin comertul cu animale si produse de origine animala provenite din regiuni ale Romaniei afectate de boli sunt aplicate masurile specifice cuprinse in normele sanitar veterinare referitoare la bolile animalelor, precum si in legislatia sanitara veterinara care reglementeaza comertul dintre Romania si statele membre cu animale si produse de origine animala.

Astfel in cazul aparitiei unei boli din lista A a OIE sunt aplicate masuri pentru prevenirea difuzarii bolii, pentru combaterea si eradicarea ei. Autoritatea veterinara centrala informeaza Comisia Europeana si notifica la OIE.

Sunt instituite interdictii privind comertul Romaniei cu statele membre cu animale sau produse de origine animala provenite din astfel de regiuni. In astfel de situatii, pentru astfel de animale sau produse, este interzisa eliberarea certificatelor de sanatate.

Masurile aplicate in cazul suspicionarii si confirmarii bolii constau in izolarea focarului de boala, in instituirea unei zone de supraveghere si protectie in jurul acesteia, cu diametrul de 3 km si respectiv 10 km, in termen de 24 ore. In interiorul focarului de boala toate animalele receptive sunt ucise si distruse, sunt efectuate dezinfectii riguroase si sunt impuse restrictii privind miscarea animalelor, persoanelor si mijloacelor de transport.

In zonele de supraveghere si protectie sunt impuse restrictii privind circulatia animalelor, produselor de origine animala si furajelor pentru prevenirea difuzarii bolilor. Sunt inventariate toate exploatatiile de animale din speciile receptive, precum si numarul de capete existente.

In cazul in care situatia epidemiologica o impune, se aplica vaccinari de necesitate ale animalelor receptive din zona de protectie si, dupa caz, din zona de supraveghere. Animalele vaccinate de necesitate sunt identificate suplimentar. In cazul pestei porcine clasice, animalele urmeaza sa fie taiate, iar carnea este marcata in scopul interzicerii comerializarii, destinatia acestei fiind stabilita de autoritatea veterinara centrala.

Masurile prevazute mai sus sunt implementate si aplicate in mod unitar in intreaga tara, in functie de responsabilitatile spefice ale retelei sanitare veterinare din Romania.

Sanatate publica

Masurile pentru salvgardarea statelor membre in cazul aparitiei bolilor transmisibile la animale precum si masurile de interdictie a exportului de produse de origine animala provenite din regiuni aflate sub restrictii datorita evolutiei unor boli sunt prevazute in normele sanitare veterinare referitoare la produsele de origine animala care transpun actele legislative comunitare.

Au fost adoptate Ordinele MAAP nr. 535/2002; nr. 391/2002 si nr. 46/2002 care aproba norme sanitare veterinare privind conditiile de sanatate animala care reglementeaza comertul Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene pentru carne proaspata, carne de pasare, produse din carne, norme armonizate cu Directivele Consiliului 72/461/CEE; 91/494/CEE; 80/215/CEE, acestea fiind implementate in totalitate.

A fost elaborat proiectul Ordinul MAAP privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste conditiile de sanatate animala si de sanatate publica veterinara si certificare veterinara pentru activitatea de import de carne tocata si carne preparata armonizat cu Decizia Consiliului 2000/572/CEE . Ordinul va fi adoptat si implementat in anul 2003.

In prezent, Romania accepta importul de carne preparata din statele membre ale U.E. si tari terte, conform Deciziei Comisiei nr. 2000/572/CE.

In raport de natura si gradul de difuzibilitate a bolii, autoritatea veterinara competenta aplica masurile pentru interzicerea comertului cu carne si alte produse de origine animala, conform Ordinelor MAAP nr. 535/2002; nr. 391/2002; nr. 46/2002 si nr. 70/1998 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind conditiile si procedura de avizare sanitatara veterinara a impotului, exportului si tranzitul cu ainimale, produse si subproduse de origine animala furaje si alte materii care pot influenta starea de sanatate a animalelor si sanatatea publica.

Certificatul de sanatate care insoteste produsele destinate exportului garanteaza ca acestea nu au provenit de la animale sau pasari apartinand unor exploatatii aflate sub restrictii veterinare, animalele de la care provin produsele nu au venit in contact cu animale bolnave sau suspecte de boala, iar in timpul transportului acestea nu au traversat zone aflate sub restrictie.

Carnea si alte produse de origine animala destinate exportului provin din taierea de animale si pasari in unitati aprobate pentru export in Uniunea Europeana si publicate in Jurnalul Oficial al Comisiei Europene.

Fiecare lot de export este insotit de un certificat de sanatate animala si sanatate publica care garanteaza starea de sanatate a animalelor precum si a produselor. Prevederile din normele citate anterior se aplica atat pentru piata nationala cat si pentru piata externa.

  • - prevederi legale care vor permite autoritatilor veterinare românesti sa actioneze rapid asa cum este prevazut în cadrul sistemelor de control din cadrul pietei interne.

Sanatatea animala
     
Prevederile legale care permit autoritatii veterinare romane sa actioneze rapid in cadrul sistemelor de control in cadrul pietei interne sunt cele mentionate la punctele „ Masuri prevazute pentru intarirea controalelor la locul de origine” si „ Masuri prevazute pentru controalele nediscriminatorii in timpul transportului si la destinatie” si sunt confonforme cu Ordinului MAAP nr. 580/2002 care transpun Directiva Consiliului 90/425/CEE, a carei implementare a fost realizata.

Sanatate publica

       A fost adoptat Ordinul MAAP nr.377/2002 care aproba Norma sanitara veterinara privind Sistemul Rapid de Alerta in domeniul alimentelor de origine animala si furajelor armonizat cu Directiva Consiliului 92/59/CEE, completata si modificata de Directiva Consliului 2001/85/CE. Norma sanitara veterinara stabileste circuitul informatiei pentru notificare in cadrul sistemului rapid de alerta si responsabilitatile fiecarui factor implicat.
      Conform prevederilor Ordinului mentionat sunt stabilite punctele oficiale de contact pentru notificare, precum si formularele oficiale de notificare, alerta, pentru produsele indigene si cele din import.
      Norma sanitara veterinara privind sistemul rapid de alerta în domeniul alimentelor de origine animala si furajelor a fost adoptata pentru crearea unui sistem rapid de alerta în domeniul alimentelor de origine animala si furajelor în vederea:

-prevenirii patrunderii pe piata sau returnarii de pe piata a alimentelor de origine animala care prezinta risc major pentru sanatatea consumatorului;

-prevenirii patrunderii în consumul animalelor a unor furaje care pot afecta indirect sanatatea consumatorilor;

-informarii rapide la cele trei niveluri, central, judetean si local, asupra problemelor sau riscurilor cu privire la produsele alimentare de origine animala si la furajele care nu îndeplinesc cerintele impuse de siguranta alimentara, astfel încât acestea pot sa constituie un factor de risc în lantul alimentar pentru consumatori.

Norma prevede urmatoarele obiective :

-schimbul rapid de informatii între Comisia Europeana si Autoritatea Veterinara Centrala a Romaniei;

-schimbul rapid de informatii între institutele centrale sanitare veterinare si Autoritatea Veterinara Centrala;

-schimbul rapid de informatii între directiile sanitare veterinare judetene si Autoritatea Veterinara Centrala;

-schimbul rapid de informatii între laboratoarele sanitare veterinare si directiile sanitare veterinare judetene;

-schimbul rapid de informatii între circumscriptiile sanitare veterinare pentru controlul produselor de origine animala si directiile sanitare veterinare judetene.

Pentru luarea unor masuri rapide si eficiente impreuna cu celelalte autoritati implicate in siguranta alimentelor Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor a incheiat cu Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului Protocolul nr. 220/21.01.03, care prevede comunicareai riscului, delimitarea limitelor de competenta si a responsabilitatilor si obligativitatea informarii consumatorilor si mass-mediei aspra acestor probleme. roocolul este n vigoare si aplcat integral.

In toate cazurile de urgenta, in functie de gradul de risc, atunci cand se notifica produse periculoase pentru sanatatea oamenilor si/sau animalelor, Autoritatea Veterinara Centrala din Romania dispune masuri in conformitate cu legislatia in vigoare care devin obligatorii atat pentru autoritatea veterinara judeteana si locala, cat si pentru producatori si comercianti, in vederea eliminarii oricaror factori de risc. Masurile la care se face referire sunt:

-organizarea de controale cu privire la siguranta produselor inainte ca acestea sa ajunga in consum;

-colectarea de informatii de la partile implicate;

-recoltarea de probe din produsele incriminate;

-sechestrarea, dupa caz, a produselor;

-informarea dupa caz a producatorilor, informarea in timp optim a tuturor celor care pot fi expusi riscului urmare a consumului sau a contactului cu aceste produse;

-organizarea si luarea unor masuri imediate dupa caz pentru denaturarea si distrugerea acestor produse in conditii de siguranta.

Pentru implementarea in totalitate a prevederilor referitoare la distrugerea produselor periculoase, Romania va mari capacitatile de distrugere prin crearea de noi facilitati si modernizarea celor existente. Fondurile vor fi asigurate din bugetul national, investitii private si fonduri SAPARD.

Pentru asigurarea implementarii in totalitate a prevederilor normei sanitare veterinare mentionate, pana la finele anului 2004, vor fi modernizate facilitatile in functiune , iar, pana la finele anului 2005, vor fi create noi capacitati, cand se va finaliza implementarea privind precizarile din norma referitoare la distrugerea produselor periculoase.

- UE invita România sa adere la sistemul ANIMO, cât mai curând posibil.

Sanatate animala

In anul 2002, Agentia Nationala Sanitara Veterinara a evaluat compatibilitatea echipamentelor informatice de la nivelul directiilor sanitare veterinare judetene cu cele existente la nivelul Agentiei Nationale Sanitare Veterinare pentru a stabili necesitatile de interconectare in cadrul sistemului informational veterinar integrat pentru crearea si functionarea sistemului ANIMO.

In urma acestei evaluari a rezultat necesitatea achizitionarii unor echipamente informatice performante la nivel central si judetean si au fost alocate fondurile bugetare necesare. La finele anului 2002 au fost achizitionate echipamente necesare pentru toate cele 42 de directii sanitare veterinare judetene. Astfel, in luna februarie 2003, Institutul de Diagnostic si Sanatatea Animalelor, Institutul de Igiena si Sanatate Publca Veterinara, Institutul pentru Controlul Produelor Biologice si Medicamentelor de uz Veterinar si ANSV au achizitionat softul, echipamentele si serviciile pentru infiintarea sistemului informatic integrat veterinar. Intre institutele sus-mentonate, sistemul va fi operational pana la finele anului 2003.
Pana la finele anului 2003, Romania va transpune in legislatia nationala toate prevederile comunitare referitorare la adaptarea si implementarea sistemului ANIMO.

In anul 2004, sistemul informatic veternar va cuprinde intreaga retea sanitara veterinara din Romania, urmand ca la sfarsitul anului 2005 sa fie complet operational.

In anul 2005, Autoritatea Veterinara Centrala va demara procedurile de aderare la sistemul ANIMO, urmand ca, in anul 2006 Romania sa fie gata sa adere la Sistemul ANIMO. In prezent, in Romania sunt inregistrate pe suport de hartie toate miscarile animalelor, prin:
- inregistrarea biletelor de adeverire a proprietatii animalelor de catre Primarii

- eliberarea si inregistrarea certificatelor sanitare veterinare de import, folosite la transportul intern al animalelor de catre medicii veterinari oficiali de la locul de expediere,

- inregistrarea avizelor la nivelul directiilor sanitare veterinare judetene, pentru miscarile interjudetene, - inregistrarea la nivelul autoritatii veterinare centrale a prenotificarilor, acordate de Autoritatea Veterinara Centrala pentru miscarile interjudetene de animale,

- eliberarea si inregistrarea avizelor de export de animale la nivelul directiilor sanitare veterinare,

- eliberarea si inregistrarea certificatelor de sanatate pentru exportul animalelor,

- inregistrarea la nivelul central a prenotificarilor acordate de Autoritatea Veterinara Centrala pentru exportul animalelor.